Utskottet verkställer ärenden som styrelsen fattar beslut om.