Gällande brandskyddsföreskrifter för boende i Stiftelsen Alnarp studentbostäder.

 • Ansvar för att vara förtrogen med utrymningsplan, nödlägesrutiner och tillbudsrapportering.
 • Egenansvar – Hyresgäst har skyldighet att iaktta försiktighet när det gäller levande ljus, elektriska maskiner, grillning på gården, sophantering. Att inte röka inomhus och iaktta försiktighet om rökning sker utomhus i anslutning till boendet. Regelbundet kolla av brandvarnaren i sitt rum.
 • Förbud att sätta brandfunktioner ur spel genom att ställa upp branddörrar, koppla ur brandvarnare etc.


Handlingsplan vid nödläge:

 1. RÄDDA - DIREKT HOTADE
 2. VARNA - ANDRA
 3. LARMA - SOS 112
 4. SLÄCK - OCH/ELLER STÄNG IN BRANDEN
 5. UTRYM - BYGGNADEN VIA NÄRMASTE SÄKRA VÄG
 6. MÖT UPP RÄDDNINGSTJÄNST - Kontakta någon i styrelsen (se anslagstavla)


Tillbudsrapportering till styrelsen vid:

 • Personskador
 • Olyckor med brandfarlig vara
 • Brister i brandskydd eller utrymningssäkerhet
 • Brand