Protokoll från styrelse- och ev. utskottsmöten anslås på anslagstavlan i A-husets källargång.